De eclips van 10 mei 2013 in het teken Stier ligt inmiddels achter ons. Dat neemt niet weg dat de kosmische invloed nog altijd manifest is. Voorafgaand aan deze zonsverduistering liep de spanning al behoorlijk op. Deze spanning was tastbaar en moest ook tot ontlading komen. In mijn vorige artikel schreef ik dat eclipsen kansen geven op een groeistuip en versnelde ontwikkelingen, al dan niet via een crisis. De eclips-serie waartoe de zonsverduistering van 10 mei 2013 behoort, duidt volgens astrologe Bernadette Brady: ‘Op het loslaten van spanning en het wegvallen van reeds lang bestaande belemmeringen. Het wegvallen van het probleem geeft ook een gevoel van verdriet of verlies, dat niet zozeer persoonlijk is, maar verbonden is met de groep of het collectief’. Dit is volgens mijn eigen observaties evident gebleken, velen hebben diepgaande emoties ervaren rondom persoonlijke, crisisachtige kwesties.

De eclips vond plaats in het teken Stier omdat de Zuidelijke Maansknoop in Stier staat. Dat neemt niet weg dat de Noordelijke Maansknoop door het teken Schorpioen loopt, en dat onze lessen zich voltrekken op het gebied van verlies en regeneratie. Met Saturnus in het crisisteken Schorpioen kunnen kwesties als geldproblemen door werkeloosheid, vermindering van pensioen of schuldsanering nu om de nodige aandacht vragen. Nederland verkeert nog altijd in een economische crisis, en veel mensen worden nu geconfronteerd met verlies van hun baan. Strikt genomen zijn dit uiterlijke omstandigheden. Dat neemt niet weg dat dit op het innerlijke vlak tot veel spanning kan leiden. Mensen raken hun zekerheden kwijt, en worden geconfronteerd met het feit dat het hen ontbreekt aan een innerlijk waardesysteem. De polariteit Stier- Schorpioen heeft dan ook alles te maken met hoe we ons waardesysteem hebben ingericht. Verlies (= Schorpioen) van iets waar je erg aan gehecht was (= Stier) kan enorm confronterend zijn. Dergelijke intensieve processen spelen nu een belangrijke rol in ons leven. Via de route Stier – Schorpioen worden we uit onze comfortzone gehaald, zodat we op een dieper niveau bewust kunnen worden.

Een eclips (zonsverduistering) neemt altijd iets weg en sluit ook iets af. Hierdoor ontstaat er ‘een lege ruimte’ die nadien gevuld kan worden met iets nieuws. De gebeurtenissen die in mei 2013 plaatsvinden zijn dan ook van grote betekenis. Temeer omdat op 21 mei 2013 het derde vierkant tussen Uranus en Pluto plaatsvindt. Op 25 mei 2013 volgt de tweede maansverduistering. Deze gebeurtenissen hangen met elkaar samen, en zorgen voor de intensiteit die nu voelbaar is. Wat dat betreft is de spanning die van het gevormde vierkant tussen Uranus en Pluto uitgaat al veel langer manifest. Er vinden nu onomkeerbare zaken plaats, die onze toekomst voorgoed veranderen. Deze processen zijn een zegen als je met de stroom mee kunt bewegen. Echter, het is een vloek als je niet durft te veranderen en angstig vasthoudt aan het oude.

Uranus in Ram is een individualist die zijn eigen spoor trekt. Hij pioniert, en slaat onbekende wegen in. Onder zijn invloed vinden revolutionaire veranderingen plaats. Zeker op het technologische vlak is veel vernieuwing te zien. Uranus in Ram helpt ons in ons individuatieproces, waarbij ik overigens de kanttekening wil plaatsen dat het hier niet gaat om het versterken van het ego bewustzijn. Het proces van individuatie zie ik als de weg van de ziel, het losmaken van het oude, de platgetreden paden en het uitgediende, kortom alles wat innerlijke groei in de weg zit. Dit kan een zeer verfrissend proces zijn, maar de bevrijdende weg van Uranus in Ram vraagt ook offers. Geen enkele mysterieplaneet geeft namelijk zomaar iets cadeau! Het offer dat Uranus vraagt is om je los te maken van een oude wereld, en eenmaal los kun je ook niet meer terug.

Het eclipsseizoen legt wat mij betreft de focus nogal dwingend op transformatie, en zoals ik al aangaf heeft het geen zin je hieraan te onttrekken. Een transit van Uranus werkt zeker wel bevrijdend, maar wie nogal vastgeroest is kan grote moeite hebben met Uranus’ revolutionaire, vernieuwende werking. Daarentegen is het voor sommige ook moeilijk om met zijn brekende krachten om te gaan. Uranus in Ram kan ongeduld en impulsiviteit in de hand werken met alle narigheid van dien.

De uitwerking van Pluto in het teken Steenbok is van een geheel andere orde. Steenbok is een aardeteken, en hier gaan de veranderingen niet snel, maar juist langzaam en gedegen. In 2013 staan de graden 9 – 11 Ram en Steenbok centraal. Iedereen met planeten of sensitieve punten op deze genoemde graden heeft of krijgt te maken met ingrijpende alsook onomkeerbare veranderingen in zijn leven. In mijn ervaring kun je niet anders dan met de energie van deze mysterieplaneten meewerken. Als je tegen deze planetaire krachten ingaat, maak je het jezelf onnodig moeilijk. Strijd of verzet werkt echt averechts. Pluto loopt nu retrograde in het teken Steenbok, terwijl Uranus in Ram vooruitloopt. Dit betekent dat de invloed van Uranus voornamelijk in de buitenwereld te zien is, en de uitwerking van Pluto meer op het innerlijke vlak. Er valt momenteel veel te verwerken ten einde nog dieper bewust te kunnen worden.

Zoals gezegd maken Uranus en Pluto binnenkort hun derde vierkant. Een vierkant, een aspect van 90 graden tussen twee planeten, geeft altijd veel spanning, omdat er actie ondernomen moet worden. Iets moet er veranderen! Nu Uranus in Ram en Pluto in Steenbok een vierkant maken, wordt er niet alleen veel spanning opgebouwd, deze moet ook weer tot ontlading komen. Je zou kunnen stellen dat de krachten die deze planeten opbouwen continu om aanpassing vragen. De ene keer moet er iets doorbroken worden om vernieuwing te bewerkstelligen (= Uranus in Ram). De andere keer moet er transformatiewerk verricht worden, nadat het oude en uitgediende is ontmanteld (= Pluto in Steenbok). Dit alles kost heel veel energie!

Een transit van Pluto kan zeer ingrijpend zijn. Onder zijn invloed word je aangespoord om het verleden los te laten en zaken definitief af te sluiten die niet langer bij je horen. Een transit van Pluto in je geboortehoroscoop, die overigens ruim twee jaar in beslag neemt, sleurt je zonder pardon naar de onderwereld en dwingt je om naar de kern te gaan. Het gaat hier om onderzoek van datgene wat je niet bewust bent. Dit is zonder meer een intensief proces, omdat je oog in oog komt te staan met verdringingen en vergeten, vaak pijnlijke herinneringen. Pluto, heerser van de onderwereld, kan meedogenloos zijn als je hem op overmoedige wijze tegemoet treedt. Plutonische processen dwingen het ego dan ook op de knieën te gaan. De naakte waarheid wordt onthuld. Wie oneerlijk is, liegt en bedriegt, kan zichzelf onder invloed van een transit van Pluto ongenadig tegenkomen. Pluto eist zuiverheid, en dit bekent dat je tot de bodem moet gaan.

De uitkomst van een transit van Pluto is geheel afhankelijk van je motivatie en intenties. Zoals gezegd eist Pluto dat er van iets wezenlijks afstand moet worden gedaan, zodat er weer nieuw leven kan ontstaan. Het beeld dat bij Pluto en Schorpioen past is de Feniks die uit de as herrijst. Plutonische processen staan dus in het teken van wedergeboorte. Gedurende belangrijke transits van Pluto kunnen er sterfgevallen in je leven plaatsvinden of er komen familiegeheimen aan het licht. Je kunt overvallen worden door depressieve gevoelens, wanhoop, ontwrichting, eenzaamheid, onbestemde angsten, alsook heftige dromen. Plutonische processen zijn crisisachtig en intens omdat je naar een enorme diepte wordt gesleurd. Pluto is niet voor niets de dood van het oude!

‘People tend to be afraid of Pluto transits, and they have a right to be, for we are dealing here with the god of death, whose domain is the dark and shadowy Underworld.’, aldus astroloog Howard Sasportas in zijn boek ‘The Gods of Change’.

Een transit van Pluto kan zwaar zijn als je erg gehecht bent aan materie en zeker als je niet kunt loslaten. Het is echt een kwestie van totale overgave, en onderschat Pluto’s niets ontziende krachten vooral niet. Dit wil overigens niet zeggen dat Pluto alleen maar iets opeist en er niets tegenover stelt. Het positieve van een transit van Pluto is dat je je bewust kunt worden van je eigen innerlijke kracht. Je kunt versteld staan van de moed die je ineens durft te tonen. Tevens kunnen er onder invloed van plutonische processen verborgen gaven en talenten aan het licht komen. Het is dus belangrijk om de onvermijdelijke veranderingen die Pluto met zich meebrengt niet tegen te werken, maar je over te geven aan het transformatieve proces waarin je zit.

Nu Uranus en Pluto krachtig samenwerken volgt er een definitieve breuk met uitgediende patronen uit het verleden. Onze samenleving gaat de komende jaren drastisch veranderen, en dit geldt natuurlijk ook voor onze persoonlijke levens. Ik zou zeggen, werk met deze revolutionaire, transformatieve krachten mee. Niet om je materiële toekomst zeker te stellen. Immers, onder invloed van deze mysterieplaneten is er niets zeker. In deze roerige en turbulente jaren krijgen we de kans om bewuster en ook innerlijk krachtiger te worden. Steeds vaker kom je op een tweesprong in je leven te staan, en wat doe je dan? De mysterieplaneten Uranus, Neptunus en Pluto zijn belangrijke richtingaanwijzers op ons pad. Aanvaard je op een dieper niveau dat het bewandelen van de platgetreden paden je niet verder helpt. Of kies je voor een andere weg, en neem je een diepgaande beslissing die je toekomst voor altijd zal veranderen….

The Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference

Robert Frost

Ilse C. ten Berge 13-05-2013

Advertenties